За Нас

„ЕМЕКС България” ООД е търговско - консултантско дружество регистрирано в гр. София от висококвалифицирани професионалисти с дългогодишен национален и международен опит. Основните сфери на работа са: Аварийно / Евакуационно Осветление Експлозивна Атмосфера и Взривозащитени Електросъоръжения Специализирано Индустриално ОсветлениеОбщо Осветление Фирмата възниква, за да отговори на повишеното търсене на “know how” в сферата на аварийното осветление, АТЕХ директ...

УСЛУГИ

Ние се стараем да бъдем в услуга на своите клиенти, използвайки нашия международен опит в предлагането на решения въз основа на индивидуални инвестиционни изисквания.   В сферата на Аварийно / Евакуационно Осветление предлагаме следните услуги: Подготовка и изнасяне на семинари и обучения Анализ на индивидуални задания на инвеститори и предлагане на професионални решения свързани с технически и икономически обосновки Калкулации за осветеност Проектиране на Централн...

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Аварийно / Евакуационно Осветление Наредби Наредба № Iз-1971 на МВР и МРРБ от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и ...

PDF Печат Е-поща

EmEx_news_04

Аварийно / Евакуационно Осветление


Наредби


Стандарти

  • БДС EN 1838:2005 Приложно Осветление. Аварийно и Евакуационно осветление  EmEx
  • БДС EN 50172: 2006 Системи за осветление при авария
  • БДС EN 50171: 2006 Централни системи за елeктрозахранване
  • БДС EN 60598-2-22:1998/A1:2004 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 22: Осветители за аварийно осветление


EmEx_news_04

Експлозивната Атмосфера и АТЕКС директивите


Съществуват две Директиви на Европейския Парламент и Съвета на Европа, свързани с опасните места, където може да възникне експлозивна атмосфера:

  • Първата Директива 94/9/EО (ATEX 95) e Директива на Европейския Парламент и на Съвета на Европа от 23 Март 1994 г. за сближаване на законодателството на Страните-членки, отнасяща се до съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.
  • Втората Директива 1999/92/ЕО (АТЕХ 137) е Директива на Европейския Парламент и на Съвета на Европа от 16 Декември 1999 г. за мерките, целящи да защитят работещите, които са изложени на потенциален риск от експлозивна атмосфера.


Двете Директиви заедно са наречени АТЕХ Директиви. АТЕХ е абревиатура от френския термин „ATmosph?res EXplosives”. 


В България съществуват 3 Наредби, с които се въвежда и узаконява действието на АТЕХ Директивите:Всяка от тези директиви и наредби е съпътствана от поредица Стандарти, които дават насоки за изпълнението им.

  • БДС EN 61241-10:2006 Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах. Част 10: Класификация на зони при наличие на горими прахове или където могат да възникнат
  • БДС EN 60079-10:2004 Електрически съоръжения за експлозивни газови атмосфери. Част 10: Класификация на опасни зони
  • БДС EN 61241-10:2006 Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах. Част 10: Класификация на зони при наличие на горими прахове или където могат да възникнат