За Нас

„ЕМЕКС България” ООД е търговско - консултантско дружество регистрирано в гр. София от висококвалифицирани професионалисти с дългогодишен национален и международен опит. Основните сфери на работа са: Аварийно / Евакуационно Осветление Експлозивна Атмосфера и Взривозащитени Електросъоръжения Специализирано Индустриално ОсветлениеОбщо Осветление Фирмата възниква, за да отговори на повишеното търсене на “know how” в сферата на аварийното осветление, АТЕХ директ...

УСЛУГИ

Ние се стараем да бъдем в услуга на своите клиенти, използвайки нашия международен опит в предлагането на решения въз основа на индивидуални инвестиционни изисквания.   В сферата на Аварийно / Евакуационно Осветление предлагаме следните услуги: Подготовка и изнасяне на семинари и обучения Анализ на индивидуални задания на инвеститори и предлагане на професионални решения свързани с технически и икономически обосновки Калкулации за осветеност Проектиране на Централн...

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Аварийно / Евакуационно Осветление Наредби Наредба № Iз-1971 на МВР и МРРБ от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и ...

PDF Печат Е-поща

Ние се стараем да бъдем в услуга на своите клиенти, използвайки нашия международен опит в предлагането на решения въз основа на индивидуални инвестиционни изисквания.

 

В сферата на Аварийно / Евакуационно Осветление предлагаме следните услуги:

EmEx_news_04

 • Подготовка и изнасяне на семинари и обучения
 • Анализ на индивидуални задания на инвеститори и предлагане на професионални решения свързани с технически и икономически обосновки
 • Калкулации за осветеност
 • Проектиране на Централни Системи за Аварийно Осветление и друго аварийно осветление

 

В сферата на Експлозивната Атмосфера и АТЕКС директивите предлагаме следните услуги:

EmEx_news_04

 • Обучение на персонала (мениджмънт, оператори, поддръжка и др.)
 • Обследване на местата, където е възможно възникването на експлозивна атмосфера
 • Създаване на документи за опасните зони, съгласно Директива 1999/92/ЕO
 • Изготвяне на таблица, съдържаща източниците на изпускане/отделяне на запалими материали
 • Създаване на изискуемите чертежи за опасните зони, с цел онагледяване на зоните с опасност от възникване на потенциална експлозивна среда, вследствие влияние на прах и/или газ
 • Избор и спецификация на електросъоръжения и машини, предназначени да работят в потенциално експлозивна атмосфера според спецификата на опасните места, вземайки под внимание зоната, газ група, температурен клас и т.н.
 • Предлагане на методология за оценка на риска на електросъоръжения и машини, инсталирани в потенциално експлозивна атмосфера
 • Консултации за поддръжка и инспектиране на електросъоръжения и машини, инсталирани в потенциално експлозивна атмосфера


В сферата на Общото Осветление предлагаме следните услуги:

Общо Осветление EmEx

 • Анализ на индивидуални задания на инвеститори и предлагане на професионални решения свързани с технически и икономически обосновки
 • Калкулации за осветеност