Ние се стараем да бъдем в услуга на своите клиенти, използвайки нашия международен опит в предлагането на решения въз основа на индивидуални инвестиционни изисквания.


В сферата на Експлозивната Атмосфера и АТЕКС директивите предлагаме следните услуги:

EmEx_news_Експлозивната Атмосфера и АТЕКС директиви

  • Обучение на персонала (мениджмънт, оператори, поддръжка и др.)
  • Обследване на местата, където е възможно възникването на експлозивна атмосфера
  • Създаване на документи за опасните зони, съгласно Директива 1999/92/ЕO
  • Изготвяне на таблица, съдържаща източниците на изпускане/отделяне на запалими материали
  • Създаване на изискуемите чертежи за опасните зони, с цел онагледяване на зоните с опасност от възникване на потенциална експлозивна среда, вследствие влияние на газ и/или прах
  • Избор и спецификация на електросъоръжения и машини, предназначени да работят в потенциално експлозивна атмосфера според спецификата на опасните места, вземайки под внимание зоната, газ група, температурен клас и т.н.
  • Предлагане на методология за оценка на риска на електросъоръжения и машини, инсталирани в потенциално експлозивна атмосфера
  • Консултации за поддръжка и инспектиране на електросъоръжения и машини, инсталирани в потенциално експлозивна атмосфера