EmEx_Аварийно_Евакуационно Осветление

Аварийно / Евакуационно Осветление


Наредби


Стандарти

  • БДС EN 1838:2005 Приложно Осветление. Аварийно и Евакуационно осветление  EmEx_Аварийно_Евакуационно Осветление
  • БДС EN 50172: 2006 Системи за осветление при авария
  • БДС EN 50171: 2006 Централни системи за елeктрозахранване
  • БДС EN 60598-2-22:2014 Осветители част 2-22: Специфични изисквания Осветители за аварийно осветление(IEC 60598-2-22:2014) заменя БДС EN 60598-2-22:1998/A1:2004 и го отменя на 24.07.2017 г.