Печат

EmEx_news_04

Аварийно / Евакуационно Осветление


Наредби


Стандарти

  • БДС EN 1838:2005 Приложно Осветление. Аварийно и Евакуационно осветление  EmEx
  • БДС EN 50172: 2006 Системи за осветление при авария
  • БДС EN 50171: 2006 Централни системи за елeктрозахранване
  • БДС EN 60598-2-22:1998/A1:2004 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 22: Осветители за аварийно осветление


EmEx_news_04

Експлозивната Атмосфера и АТЕКС директивите


Съществуват две Директиви на Европейския Парламент и Съвета на Европа, свързани с опасните места, където може да възникне експлозивна атмосфера:

  • Първата Директива 94/9/EО (ATEX 95) e Директива на Европейския Парламент и на Съвета на Европа от 23 Март 1994 г. за сближаване на законодателството на Страните-членки, отнасяща се до съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера.
  • Втората Директива 1999/92/ЕО (АТЕХ 137) е Директива на Европейския Парламент и на Съвета на Европа от 16 Декември 1999 г. за мерките, целящи да защитят работещите, които са изложени на потенциален риск от експлозивна атмосфера.


Двете Директиви заедно са наречени АТЕХ Директиви. АТЕХ е абревиатура от френския термин „ATmosph?res EXplosives”. 


В България съществуват 3 Наредби, с които се въвежда и узаконява действието на АТЕХ Директивите:Всяка от тези директиви и наредби е съпътствана от поредица Стандарти, които дават насоки за изпълнението им.

  • БДС EN 61241-10:2006 Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах. Част 10: Класификация на зони при наличие на горими прахове или където могат да възникнат
  • БДС EN 60079-10:2004 Електрически съоръжения за експлозивни газови атмосфери. Част 10: Класификация на опасни зони
  • БДС EN 61241-10:2006 Електрическа апаратура за използване при наличие на горим прах. Част 10: Класификация на зони при наличие на горими прахове или където могат да възникнат